download download download download download download kontakt download

pobierz

 

Program Fotogifts2 wyposażony jest w kreator umożliwiający szybkie stworzenie Fotoprezentu takiego jak: Fotoksiążki, Gadżety, Kalendarze, Digipacki na podstawie posiadanych zdjęć. W trakcie projektowania użytkownik ma do dyspozycji kolekcję teł, motywów i układów strony. Po utworzeniu albumu można ręcznie wprowadzać modyfikacje, dodawać zdjęcia i teksty, dowolnie kadrować i obracać zdjęcia.

 

 Tworzenie produktu:

 

 

Wybór produktu

Wszystkie produkty pogrupowane są w kategorie widoczne w postaci zakładek. Na każdej zakładce widoczne są produkty z danej kategorii. Należy wybrać zakładkę i produkt oraz kliknąć Dalej


Opcje

Wybór opcji dostępnych dla danego albumu. Pierwszą opcją jest zawsze ilość stron powiązana z ceną. Ten parametr można również ustawiać za pomocą suwaka znajdującego się w lewym dolnym rogu okna. W przypadku albumów oprawionych w skórę lub inny materiał w tym kroku jest także wybierany rodzaj materiału.


Scenariusz

Wybór scenariusza do zastosowania w albumie. Scenariusze zawierają takie informacje jak układ stron, tła, ramki zdjęć, cienie obiektów, domyślnie osadzone kliparty i inne dane.


Zdjęcia

Wybór zdjęć do albumu. Można pominąć ten krok, wówczas zostanie wygenerowany album zawierający puste kontenery do których później będzie można ręcznie dodać zdjęcia.

Dodanie zdjęć

Zdjęcia dodaje się poprzez:

  • Przeciągnięcie myszką zdjęcia na pusty obszar;
  • Przeciągnięcie myszką całego katalogu na pusty obszar;
  • Podwójne kliknięcie zdjęcia.

Wybrane zdjęcia oznaczone są znakiem .

W trakcie wyboru zdjęć na dolnej belce pojawia się informacja o poziomie zapełnienia albumu. Dodanie zbyt dużej ilości zdjęć uniemożliwia przejście do następnego kroku kreatora. Ilość dostępnych miejsc w albumie można określać wybierając odpowiednią opcję dopasowania (patrz poniżej) oraz zmieniając ilość stron w albumie za pomocą suwaka w lewym dolnym rogu.

Dostępne są dwie opcje dopasowania:

  • Ilość zdjęć do ilości miejsc - określenie ilości miejsc ściśle wg wybranego scenariusza;
  • Ilość miejsc do ilości zdjęć - automatyczne zamienianie kolejności stron scenariusza tak aby dopasować ilość miejsc w albumie do aktualnie wybranej ilości zdjęć.

Usunięcie zdjęć

Aby usunąć zdjęcie należy je zaznaczyć i wcisnąć klawisz Delete na klawiaturze lub z menu kontekstowego (dostępnego po kliknięciu zdjęcia PKM) wybrać opcję Usuń wybrane. Możliwe jest zaznaczeniu wielu zdjęć przy wciśniętych klawiszach Shift lub Ctrl oraz poprzez przeciąganie obszaru zaznaczania myszką.

Aby usunąć wszystkie wybrane zdjęcia należy z menu kontekstowego wybrać opcję Usuń wszystkie.

Kolejność zdjęć

Zdjęcia będą osadzone w albumie zgodnie z ich kolejnością na liście. Aby zmienić kolejność zdjęć należy wybrane zdjęcie przeciągnąć myszką na inną pozycję.


Generowanie produktu

W tym kroku należy ponownie sprawdzić czy wszystkie parametry są poprawne a następnie kliknąć przyciskGeneruj i wybrać nazwę pliku pod jaką zostanie zapisany wygenerowany album.

Czas generowania albumu uzależniony jest od szybkości komputera, ilości stron albumu i ilości oraz rozmiaru wybranych zdjęć. Postęp generowania wizualizowany jest za pomocą paska postępu. Po zakończeniu generowania wyświetlany jest informujący o tym komunikat.

Edycja produktu:

 

 

 

Skalowanie obiektu

Skalowanie zaznaczonego obiektu (zmiana rozmiaru) wykonuje się myszką za pomocą uchwytu narożnikowego  (z zachowaniem proporcji obiektu) lub uchwytu bocznego . Przy wciśniętym klawiszuCtrl skalowanie odbywa się względem środka obiektu.

Przesuwanie obiektu

Przesuwanie obiektu wykonuje się chwytając myszką obiekt za dowolny obszar. Z wciśniętym klawiszem Ctrl - przesuwanie odbywa się tylko w pionie lub poziomie. Jeśli siatka obiektów jest włączona (patrz Siatka) to obiekt automatycznie przykleja się do jej linii.

Obracanie obiektu

Obracanie obiektu wykonuje się myszką za pomocą uchwytu obrotu . Przy wciśniętym klawiszu Ctrl obrót wykonuje się co 15 stopni.

Szczegółowa edycja obiektu

Szczegółowa edycja obiektu odbywa się w oknie dialogowym właściwym dla danego typu obiektu. Okno to otwiera się po podwójnym kliknięciu obiektu lub po jego zaznaczeniu i kliknięciu ikony Edytuj obiekt.


Dodanie zdjęcia

Aby dodać zdjęcie do albumu należy przeciągnąć zdjęcie z zakładki Pliki lub kliknąć ikonę Dodaj zdjęcie. Przeciągnięcie pliku na kontener zdjęcia powoduje wstawienie zdjęcia w ten kontener. Przeciągnięcie zdjęcia na pusty obszar powoduje dodanie nowego kontenera ze zdjęciem.


Kadrowanie zdjęcia

Kadrowanie zdjęcia wykonuje się przy wciśniętym klawiszu Alt przesuwając zawartość kontenera myszką lub powiękaszając/pomniejszając zawartość kontenera kółkiem myszki. Dokładniejsze kadrowanie można wykonać w oknie Edycja zdjęcia.


Zamiana zdjęć

Można zamienić zdjęcia pomiędzy dwoma kontenerami. W celu zamiany należy uchwycić zdjęcia za ikonę  znajdującą się w narożniku zaznaczonego zdjęcia a następnie przeciągnąć i upuścić je do innego kontenera. Jeśli kontener docelowy znajduje się na innej rozkładówce to zdjęcie należy przeciągnąć najpierw na miniaturę tej rozkładówki a następnie (po zmianie rozkładówki) upuścić na właściwy kontener.

Dodanie zdjęcia jako tło strony

Aby dodać zdjęcie jako tło strony należy przeciągnąć zdjęcie z zakładki Pliki na miniaturę tła która wyświetli się podczas przeciąganiu zdjęcia. Jeśli rozkładówka albumu jest zbudowana z dwóch stron to można ustawić tło oddzielnie dla lewej lub prawej strony rozkładówki.


Dodanie klipartu lub kalendarium

Aby dodać klipart lub kalendarium należy przeciągnąć odpowiednią miniaturę z zakładki odpowiednioKliparty lub Kalendarze na obszar roboczy. Domyślne kalendarium jest wygenerowane wg aktualnej daty. Aby zmienić datę kalendarium należy z menu kontekstowego wybrać pozycję Data kalendarza.


Edycja tła

Edycję tła wykonuje się po podwójnym kliknięciu pustego obszaru strony lub kliknięciu ikony Edytuj tło. Powoduje to otwarcie okna Edycja tła.

Gotowe tło można zastosować do innych stron wybierając z menu kontekstowego strony opcję Zastosuj tło do obu stron rozkładówki lub Zastosuj tło do wszystkich stron w albumie.


Siatka

Siatka obiektów służy do wyrównania pozycji i rozmiarów różnych obiektów. Przy włączonej siatce obiekty można przesuwać niezależnie od niej przez wciśnięcie Shift.

Parametry siatki ustawia się w zakładce Opcje (prawy panel zakładek).


Marginesy bezpieczeństwa

Marginesy bezpieczeństwa ostrzegają przed umieszczeniem dowolnego obiektu zbyt blisko krawędzi strony. Sposób wyświetlania marginesów określa się na zakładce Opcje w pozycji Margines.

 

Wysyłanie zamówienia:

Aby zamówić gotowy album należy kliknąć ikonę Zamówienie albumu. Otworzy się okno w którym w kilku krokach można przygotować zamówienie i wysyłać je do realizacji. Kreator zamówienia umożliwia przechodzenie do przodu i wstecz za pomocą belki nawigacyjnej znajdującej się na górze okna oraz za pomocą przycisków Cofnij / Dalej w prawym dolnym rogu okna.


Testowanie albumu

W tym kroku można sprawdzić czy wszystkie obiekty w albumie są poprawnie przygotowane. Kliknięcie w wybrany wpis powoduje zamknięcie okna Zamówienie albumu i przejście do skojarzonego z nim obiektu.

Jeśli wszystkie strony i obiekty są poprawne to należy kliknąć przycisk Dalej aby przejść do następnego kroku.


Dane klienta

Zebranie danych klienta potrzebnych do realizacji zamówienia.


Generowanie i wysyłanie albumu

Wszystkie strony (rozkładówki) są generowane automatycznie czyli tworzone są pliki eksportu. Na tym etapie należy sprawdzić czy wszystkie strony są poprawnie wygenerowane. Następnie utworzone pliki eksportu można zapisać na dysku komputera i zapisane pliki dostarczyń do naszego zakładu lub wysłać na serwer FTP.  (proszimy o kontakt po wysłaniu zlecenia w godzinach naszej pracy).