Regulamin

Untitled-1

Regulamin

Regulamin poniższy został przygotowany w celu ułatwienia współpracy pomiędzy naszą firmą i naszymi klientami.
Jeśli masz wątpliwości, w jaki sposób Twoje zamówienie będzie realizowane oraz jakie są obowiązki i prawa obu stron, to zapoznaj się z nim uważnie.
Serwis internetowy, działający pod adresem

www.fotolabfuji.pl

zwany dalej Serwisem, prowadzony jest przez firmę:

Zakład Fotograficzny FOTOLABFUJI
Al. Wolności 1, 42-202 Częstochowa
tel.: (34) 361 39 01

sklep@fotolabfuji.pl
NIP: 9490967204
Bank: 96-1090-0088-0000-0001-4450-5495

A. Definicje
Zlecający – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu na własny rachunek lub na rachunek dowolnej firmy, organizacji lub instytucji.
Usługi – usługi polegające na realizacji indywidualnych zamówień na specjalistyczne produkty fotograficzne składanych za pośrednictwem sieci Internet, na terenie Polski oraz poza jej granicami.

B. Postanowienia ogólne
Wszystkie ceny w Serwisie są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceną przyjmowaną w rozliczeniu jest cena obowiązująca w chwili składania zamówienia.
Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych produktów lub usuwania produktów wycofanych ze sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.
Zlecający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług, w szczególności od chwili pobrania Programu. Pobierając Program Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Pytania techniczne i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres sklep@fotolabfuji.pl.
Wykonawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług zgodnie z niniejszym regulaminem, który udostępniony jest na stronie internetowej Serwisu.
Jednocześnie Wykonawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu oraz do wysyłania na adresy elektroniczne Zlecających komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług, na co Zlecający wyraża zgodę.

D. Składanie i realizacja zamówień
Do składania zamówień służy specjalne program Fotogifts2, Fotosender, MobilePhotoKiosk umożliwiający projektowanie produktów fotograficznych, który może być pobrany bezpośrednio ze strony Serwisu.
Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie otrzymania zlecenia wysłanego na serwer lub dostarczonego osobiście do naszego zakładu.
Na życzenie Zlecającego wystawiana jest faktura VAT.

E. Warunki techniczne

Wszystkie zdjęcia są poprawiane przez laboratorium w zakresie kolorów i jasności. Na życzenie klienta możemy zrobić odbitki bez poprawek.

Dopuszczalne pliki ze zdjęciami to .jpg. bmp. TIFF bez kompresji. Profil kolorystyczny sRGB, 8 bitów na kanał.

Zalecamy krótkie nazwy plików do 10 cyfr , bez znaków specjalnych.

Przy wywołaniu zdjęc, ze względu na parametry techniczne maszyny, Wykonawca zastrzega dopuszczalność marginesu cięcia o szerokości 3 mm, co może powodować brak 100% zgodności produktu względem projektu.
Jakość wydruków jest ściśle związana z parametrami plików graficznych użytych przy projektowaniu produktu, w szczególności z ich rozdzielczością, stopniem kompresji. Wykonawca nie odpowiada za słabszą jakość wydruków, jeżeli wynika to z tych parametrów.
Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów wydruki mogą się różnić pod względem zgodności barw z tym, co Zlecający widzi na swoim monitorze. Różnorodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących jest również przyczyną różnic kolorystycznych między wydrukami wykonywanymi przez Wykonawcę, odbitkami zdjęć z fotolabów, jak i wydrukami zdjęć z domowej drukarki. W związku z tym Wykonawca nie odpowiada ze efekty złego wykalibrowania lub niewłaściwie wybranego profilu kolorów w monitorze Zlecającego.

F. Wysyłka produktów i formy płatności
Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych.
Zamówione produkty odbierane są osobiście w zakładzie lub wysyłane przesyłką kurierską. Koszty przesyłki ponosi Zlecający.
Czas oczekiwania na przesyłkę to czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy wynoszący od 1 do 2 dni.
Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za terminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską.
Chwilą wydania produktów jest moment powierzenia go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (zgodnie z Art. 544, §1 kodeksu cywilnego).
W przypadku zaginięcia przesyłki Wykonawca składa reklamację. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca zwraca Zlecającemu należność za wykonanie Usługi do wysokości nie przekraczającej kwoty odszkodowania za zaginioną przesyłkę rejestrowaną uzyskanego zgodnie z prawem pocztowym.
W Serwisie dopuszczalna jest płatność przy odbiorze towaru.

G. Reklamacje i zwroty
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Zlecający nie może zrezygnować z produktów zakupionych w Serwisie ze względu na to, iż są to produkty o właściwościach przez niego określonych w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
W momencie odbioru przesyłki i w obecności listonosza Zlecający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, który powinien zostać podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywanie wyłącznie w oparciu o ten dokument.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad powstałych z winy Wykonawcy w wykonanych przez niego produktach należy złożyć reklamację wysyłając na adres sklep@fotolabfuji.pl list zawierający:
opis produktu (nazwa, rodzaj, itp.),
dane do kontaktu (imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon),
dokładny opis powstałej wady produktu.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy odesłać na adres Wykonawcy wraz z otrzymanym dowodem zakupu. Produkt zostanie wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Zlecającemu
u na koszt Wykonawcy. Poniesione przez Zlecającego koszty wysyłki reklamowanego produktu będą mu zwrócone w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania produktu, przelewem bankowym na konto wskazane przez Zlecającego. Jeśli pomimo uznania reklamacji nie będzie możliwe ponowne wykonanie produktu wolnego od wad, to Wykonawca zwróci Zlecającemu wpłaconą należność za wykonanie produktów.

H. Ochrona danych osobowych
Zlecający, podając dane osobowe w programie do przygotowywania zamówień, oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W przypadku podania przy tworzeniu lub aktualizacji konta nieprawdziwych danych

Wykonawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta, z którym są one związane. Zakładając konto Zlecający wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę, w celach związanych z realizacją usług i przygotowaniem produktów, podanych przez siebie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 roku). Jednocześnie Wykonawca zapewnia, iż dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim w jakimkolwiek celu. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca. Dane adresowe Wykonawcy podane są we wstępie do niniejszego regulaminu.
Każdy Zlecający ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W celu usunięcia danych należy wysłać odpowiednie żądanie na piśmie pod adres Wykonawcy. W tej jednak sytuacji Zamawiający traci możliwość korzystania z Usług.
Zlecający zobowiązuje się do wykorzystywania posiadanego konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
Podając adres e-mail i akceptując niniejszy regulamin Zlecający wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach i usługach oraz innych informacji handlowych dotyczących działalności Wykonawcy oraz na przesyłanie takich informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Wykonawcę. Zgoda taka jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana.

I. Prawa autorskie
W zakresie praw autorskich do materiałów przesyłanych przez Zlecającego w zamówieniu, Wykonawca jest zdany na oświadczenie Zlecającego o przysługiwaniu mu praw do wykorzystania tych materiałów. Przesłanie zamówienia do Wykonawcy jest równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia.
Przesyłając zamówienie do Wykonawcy Zlecający wyraża zgodę na ich obróbkę i przygotowanie do druku w zakresie niezbędnym do poprawnej realizacji zlecenia. Wykonawca nie ma prawa do wykorzystania tych materiałów w jakimkolwiek innym zakresie. Materiały te nie są też w jakikolwiek sposób gromadzone lub przechowywane i w terminie 3 miesięcy od wykonania zlecenia są całkowicie usuwane z systemu komputerowego Wykonawcy.
Jeśli w trakcie przygotowania lub realizacji zlecenia Wykonawca naruszy prawa autorskie osób trzecich, to Zlecający przejmuje na siebie wszystkie roszczenia z tym związane oraz zobowiązuje się zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem prawnym w tym zakresie.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi w przypadku, gdy dostarczone przez Zlecającego materiały naruszają prawa osobiste osób trzecich, zawierają treści erotyczne, pornograficzne lub inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Wykonawcy.

J. Wyłączenie odpowiedzialności
Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem niewykonania lub wykonania Usługi z przekroczeniem terminów określonych w niniejszym regulaminie.
Całkowita kwota roszczeń Zlecającego wobec Wykonawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (niezgodnie z niniejszym regulaminem) nie może przekroczyć kwoty wpłaconej przez Zlecającego na poczet wykonania Usługi.

K. Inne postanowienia
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Zlecającemu wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
Umowa na wykonanie i dostarczenie produktów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Miejscem zawarcia umowy oraz spełniania świadczenia jest siedziba Wykonawcy.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania dowolnych zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego regulaminu w Serwisie.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

L. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta):
świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,
dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności dotyczy to Produktów,

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W wypadkach nie przewidzianych w punktach 1.1-1.5. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi przewozowe lub poczty elektronicznej.

Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 powyżej należy wysłać na następujący na adres e-mail: sklep@fotolabfuji.pl lub adres siedziby firmy.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Konsumentowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do Usługodawcy.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

M. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Zakład Fotograficzny FOTOLABFUJI , posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:

Al. Wolności 1, 42-202 Częstochowa , NIP: 9490967204, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.fotolabfuji.pl